Zásady zpracování osobních údajů

1.   Úvod

Tyto zásady obsahují informace o rozsahu a podmínkách zpracování Vašich osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také „GDPR”), které provádíme v rámci výkonu naší podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní, zejména při prodeji zboží a poskytování služeb, při realizaci propagačních soutěží, přímém marketingu, při provozu našich webových stránek www.geim.cz, při emailové a další komunikaci s Vámi atp.
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

2.   Správce Vašich osobních údajů je

společnost Geim s.r.o.., DIČ CZ06169457, sídlo Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, Česká republika („správce“)


Kontaktní údaje správce

 Ohledně sdělení a dotazů týkajících se ochrany osobních údajů náš prosím kontaktujte na e-mailové adrese: info@geim.cz
 
Správce nejmenovale pověřence pro ochranu osobních údajů.
Osobou odpovědnou za oblast ochrany osobních údajů a komunikaci se subjekty údajů je Ing. Filip Matějka, email filipmatejka@geim.cz.
 
3.   Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli při registraci do webové stránky správce.

 

4.   Právní důvod a účel zpracování osobních údajů, jaké osobní údaje jsou zpracovávány

Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je:

  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby, případně v rámci registrace do webové stránky správce.

Účelem zpracování osobních údajů je

  • zasílání obchodních sdělení, newsletterů a činění dalších marketingových aktivit. 

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
Námi zpracovávané osobní údaje mohou (v závislosti na účelu zpracování) zahrnovat jméno, příjmení, adresu bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu a datum narození zákazníka; údaje, které získáváme při Vašem přístupu na webové stránky správců, tj. např. cookies, webové metriky atd. a při jejich používání, zejména Vaši IP adresu, MAC adresu zařízení, prostřednictvím kterého užíváte stránky, údaje o Vašem přístupu na stránky, aktivitě na stránkách, délce Vaší návštěvy na stránkách, cookies, údaje o poloze zařízení, prostřednictvím kterého užíváte stránky; k získávání těchto informací využíváme zejména nástroje Google Analytics.
 
5.   Kdo má přístup k Vašim osobním údajům, zpracovatelé
 
V některých případech správce využívá služeb jiných dodavatelů, kteří za ně osobní údaje zpracovávají („zpracovatelé“). S těmito zpracovateli mají správci uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů; tito jsou vázáni pokyny správce. Zpracovatelé jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb, zajišťující marketingové služby, organizující marketingové soutěže.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

6.   Doba zpracování osobních údajů
 
Doba zpracování odvisí od toho, pro jaký účel a z jakého důvodu daný osobní údaj zpracováváme. Tuto dobu s ohledem na rozsah zpracovávaných údajů a rozličnost účelů zpravidla nelze stanovit přesně. Proto je doba zpracování Vašich osobních údajů vymezena níže uvedenými kritérii.
 
Zpracováváme-li Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu s jejich zpracováním, pak Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání tohoto souhlasu.
 
V ostatních případech zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který je zpracováváme, včetně následné administrace spojené s ukončením zpracování a výmazem osobních údajů.
 
Odpadne-li jeden z důvodů, na základě kterého zpracováváme Vaše osobní údaje k určitému účelu, neznamená to automaticky naši povinnost přestat s jejich zpracováním. Dokud pro jejich zpracování budeme mít i jiný důvod (např. zanikne náš oprávněný zájem na zpracování, ale zpracování Vašich osobních údajů bude stále nezbytné proto, abychom mohli plnit smlouvu uzavřenou mezi námi nebo naše právní povinnosti), můžeme Vaše osobní údaje nadále zpracovávat až do té doby, dokud nám k jejich zpracování neodpadnou všechny právní důvody. V případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů však již dále se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem, k němuž byl odvolaný souhlas původně udělen, nepokračujeme.
 
7.   Informace o právech subjektu údajů

Každá identifikovatelná fyzická osoba jako subjekt osobních údajů, která prokáže totožnost, má níže uvedená práva:

a)   Právo na přístup k osobním údajům. 
 
To zahrnuje jednak právo získat od správce:
 

  • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,

  • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo /omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,

  • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

Shora uvedené informace a sdělení požadovaná subjektem údajů, poskytne správce bezplatně. V případě opakované žádosti bude správce oprávněn za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace je možné uplatnit prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu správce (viz. bod 2 těchto zásad).

b)   Právo na opravu nepřesných údajů

Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude správce zpracovávat.

c)   Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů může subjekt údajů uplatnit prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu správce (viz. bod 2 těchto zásad). Případný výmaz provede správce neprodleně, nejpozději však do 7 dní od obdržené žádosti ze strany subjektu údajů.

d)   Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu správce  (viz. bod 2 těchto zásad).

e)   Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na oznámení ze strany správce v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů.

f)   Právo na přenositelnost osobních údajů

Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat správce o předání těchto údajů jinému správci.  V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti subjektů údajů vyhovět.

g)   Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nebo pro účely účasti v marketingové soutěži je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je potřeba provést výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle a to buď prostřednictvím emailu na elektronickou adresu správce info@geim.cz nebo poštou na adresu správce uvedenou v úvodu těchto zásad.

h)   Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Správce uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).

i)    Ochrana osobních údajů. 

Správce shromažďuje a uchovává subjektem údajů zadané osobní údaje, jakož i osobní údaje technického charakteru získané od subjektu údajů prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Správce chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Správce prohlašuje, že podnikl přiměřená opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.
V případě zjištění jakéhokoliv závažného porušení zabezpečení osobních údajů je správce povinnen nahlásit bez zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl dozorovému úřadu a zajistit přiměřenou nápravu.
Správce může v rámci plnění svých zákonných povinností předávat osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnými právními předpisy. Subjekt údajů bere na vědomí, že správce může být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění svých zákonných povinností (např. v rámci soudních či správních řízení).

k)  Mlčenlivost 

Správce i další příjemci osobních údajů, kteří budou zpracovávat osobní údaje subjektů údajů, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se subjektem údajů. Bez souhlasu subjektů údajů nebudou osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
Tyto zásady nabývají platnosti a účinnosti dne 1.4.2023.
V Praze dne 1.4.2023

© 2023 Geim. Všechna práva vyhrazena.

GEIM GEIM GEIM